Natalie helps learner to navigate the benefits system

Published: Sep 13th, 2016 | Author: Laura Simpson

citizens-online-digital-gwynedd-case-study-imageMae Natalie yn Aseswr Porth Maes gyda CAB (Cyngor ar Bopeth). Yn ogystal, mae’n hyrwyddwr digidol gyda Gwynedd Ddigidol ac am helpu pobl sydd angen cyngor budd-daliadau neu i ddefnyddio’r rhyngrwyd.

Un o gleientau Natalie yw Gwennan, mam sengl plentyn anabl a ddaeth i weld Natalie yn uned symudol CAB. Roedd Gwennan eisoes wedi gwneud cais gyda Natalie am Lwfans Byw i’r Anabl ar gyfer ei merch ac wedi derbyn y gyfradd ofal uwch. Cytunodd Natalie i’w helpu i weld os oedd yn gymwys i gael budd-daliadau pellach.

Roedd Gwennan yn derbyn Cymhorthdal Incwm oherwydd roedd ei phlentyn o dan 5 oed a hefyd yn derbyn Budd-dal Tai a gostyngiad Treth Cyngor. Ar ôl ymchwilio’r sefyllfa datgelodd Natalie y gallai Gwennan hefyd hawlio Lwfans Gofalwr am edrych ar ôl ei phlentyn, gan gynyddu ei budd-daliadau.

Byddai angen gwneud cais arlein i hawlio Lwfans Gofalwr, ond nid oedd Gwennan yn gwybod sut i ddefnyddio’r system. Dangosodd Natalie sut i fynd arlein a gwneud cais ac fe brofodd yn llwyddiannus.

Roedd Gwennan eisoes yn defnyddio Facebook, ond nid oedd wedi defnyddio’r rhyngrwyd i brynu pethau, gwirio prisiau ar wefannau neu hawlio budd-daliadau. Roedd cael Natalie i ddangos sut i wneud hynny wedi gwneud gwahaniaeth mawr.

———————

Natalie is an Outreach Gateway Assessor with Citizens Advice. 

She’s also a digital champion with Digital Gwynedd and is keen to help people who need help with benefits advice or using the Internet.

One of Natalie’s clients, is Gwennan  a single mother of a disabled child, who came in to see Natalie in the mobile CAB unit. Gwennan had already applied for Disability Living Allowance for her child with Natalie and had been awarded High Rate Care. Natalie agreed to help her with a benefit check to see if she was entitled to any further benefits.

Gwennan was in receipt of Income Support because her child was under 5 years old, and she was also receiving Housing Benefit and Council Tax reduction. After Natalie completed a benefits check for her, she found that Gwennan could also claim Carers Allowance for looking after her child, increasing her benefits allowance.

To claim carers allowance Gwennan needed to make a claim online, but she was unsure how to use the system to do this. Natalie showed her how to go online and how to make the claim which she successfully did.

Gwennan was already using Facebook, but had not used the internet before to buy things, check and compare prices on websites or apply for benefits.  Having Natalie show her how to do these things has made a big difference.

—————

Am gymorth gyda sgiliau digidol gan un o’n Hyrwyddwyr Digidol ewch i:

www.gwyneddddigidol.cymru

daniel.richards@citizensonline.org.uk

if you would like some help with digital skills from one of our Digital Champions please visit us at:

www.digitalgwynedd.wales

daniel.richards@citizensonline.org.uk

 

 

Share this page (Links open new windows/tabs)

  • Share this page on LinkedIn (opens new window)
  • Share this page on Delicious (opens new window)
  • Share this page on Digg (opens new window)
  • Share this page on Posterous (opens new window)
  • Share this page on Reddit (opens new window)

Previous post:

Next post: