Miloedd mwy o bobl yn gallu mynd ar-lein diolch i £4m o ariannu’r loteri genedlaethol

Published: Aug 2nd, 2017 | Author: James Beecher

Datganiad i’r wasg: Miloedd mwy o bobl yn gallu mynd ar-lein diolch i £4m o ariannu’r loteri genedlaethol

Cyswllt y cyfryngau: Sara Guy, Ffôn: 020 3033 1466, E-bost: sara.guy@ageuk.org.uk, Allan o oriau: 07071 243 243

Read in English

Mae menter arloesol sy’n cefnogi pobl i wella eu sgiliau digidol yn cael ei ymestyn am dair blynedd arall diolch i £4 miliwn o ariannu’r Loteri Genedlaethol o’r Gronfa Loteri Fawr.

Nod y rhaglen, One Digital, yw cefnogi pobl i fynd ar-lein neu ddatblygu eu sgiliau digidol sylfaenol gyda chymorth Pencampwyr Digidol, sydd wedi cael eu hyfforddi i ddarparu cymorth un-i-un. Bydd yr ail gyfnod o ariannu’n cael ei defnyddio i ehangu’r rhaglen a thrawsnewid sgiliau digidol. Mae’n anelu at gyrraedd 40,000 mwy o bobl trwy 4,000 o Bencampwyr Digidol, gan wella sgiliau digidol y sawl a allai fuddio mwyaf.

Mae canlyniadau o gyfnod cyntaf y rhaglen wedi darganfod, o’r sawl a arolygwyd, bod mwy na 80 y cant yn dweud bod ganddynt fwy o hyder yn eu sgiliau digidol sylfaenol, gwell dealltwriaeth o fuddion technolegau digidol, a mwy o gymhelliant i’w defnyddio.

Dywedodd un person: “Mae wedi newid fy mywyd. Doedd gen i ddim hyder ynof fi fy hun. Ond unwaith i mi ddysgu sut i ddefnyddio’r iPad, i gysylltu â phobl, fe ddechreuais wneud pethau roeddwn i erioed wedi bod eisiau eu gwneud ond erioed wedi cael yr hyder i’w gwneud. Rydw i’n dysgu nofio! Ac rydw i wedi ymuno â dosbarth celf. Y cwbl oherwydd bod gennyf fwy o hyder ynof fi fy hun trwy fynd i’r sesiynau cyfrifiadur.”

At ei gilydd, bydd One Digital yn buddio oedolion ifanc sy’n ceisio gwaith, pobl dros 65, elusennau a’r bobl maen nhw’n eu cefnogi. Bydd cael gwell sgiliau digidol a mwy o hyder yn caniatáu pobl i gael mynediad at wasanaethau hanfodol ar-lein, chwilio ac ymgeisio ar swyddi ac aros mewn cysylltiad gyda ffrindiau a theulu.

 

Dywedodd Steve Hampson, Pennaeth Arloesi a Rhaglenni Age UK:

“Mae bod yn hyderus gyda’ch sgiliau digidol eich hun yn fwy na rhywbeth sy’n neis ei gael; mae gwell sgiliau digidol yn caniatáu pobl i ymgeisio am swyddi, talu biliau a meddu ar y nwyddau a gwasanaethau mwyaf cost effeithiol.

“Mae llwyddiant cyfnod cyntaf One Digital yn dangos cymaint y gellir ei gyflawni pan mae gwahanol fudiadau’n gweithio gyda’i gilydd. Rydym yn arbennig o falch o fod wedi sefydlu carfan gref o Bencampwyr Digidol gyda diddordeb gweithredol ar y cyd mewn cefnogi cynhwysiant digidol. Edrychwn ymlaen at ail gyfnod One Digital a fydd yn ein galluogi i gefnogi llawer mwy o bobl i fynd ar-lein, dysgu sgiliau newydd a chael mwy allan o’r byd digidol.”

Dywedodd Joe Ferns, Cyfarwyddwr Gwybodaeth y Gronfa Loteri Fawr:

“Mae’n bwysig bod gan bobl o bob oedran y cyfle i ddatblygu’r sgiliau digidol cywir. Bydd ariannu’r Loteri Genedlaethol yn galluogi cymunedau ledled y wlad i ddysgu o’i gilydd a bod yn hyderus wrth lywio’r byd digidol, boed wrth gael mynediad at wasanaethau ar-lein neu wrth gysylltu â ffrindiau.”

Mae partneriaid y consortiwm yn cynnwys Age UK, Citizens Online, Clarion Housing Group, Digital Unite a’r Scottish Council of Voluntary Organisations, a bydd y gwasanaeth yn cael ei gyflwyno trwy gannoedd o fudiadau lleol, gan roi cyfle i hyd yn oed mwy o bobl i gymryd rhan.

-Diwedd-

Nodiadau i Olygyddion:

Am ragor o wybodaeth, astudiaethau achos a chyfweliadau, cysylltwch â: Sara Guy Sara.Guy@ageuk.org.uk, 020 3033 1430

Yngl?n â One Digital

Ers lansio’r cyfnod cyntaf ym mis Ionawr 2016, mae’r rhaglen wedi llwyddo helpu mwy na 11,000 o bobl ledled y DU i fynd ar-lein, gyda nifer o bobl yn dweud bod yr hyder a’r sgiliau enillon nhw wedi ‘newid eu bywydau’, o gefnogaeth wrth chwilio am swydd i ymrwymiad cymdeithasol.

Ar ben hynny, mae dros 1,000 o Bencampwyr Digidol wedi cael eu recriwtio a’u hyfforddi, gan ddarparu cefnogaeth bersonol i’r sawl sydd am fynd ar-lein, sydd yn ei dro wedi gwella eu hyder a’u harbenigedd digidol trwy helpu eraill.

Partneriaid One Digital

Age UK (www.ageuk.org.uk)

Mae Age UK yn credu y dylai pawb gael y cyfle i wneud y mwyaf allan o fywyd, beth bynnag eu hoedran neu eu hamgylchiadau.

Bydd Cyfnod 2 One Digital yn gweld amryw bartneriaid ar draws rhanbarthau’n trawsnewid cyflwyniad sgiliau digidol i bobl h?n mewn ardaloedd gydag allgáu digidol uchel. Trwy gael ei gyflwyno gan ganghennau lleol Age UK, bydd pobl h?n yn cael eu cefnogi i ddysgu sut gall sgiliau digidol eu buddion, er enghraifft trwy alluogi iddynt gadw mewn cysylltiad gyda phobl annwyl, gwneud arbedion trwy siopa ar-lein a chwilio am hobïau.

Citizens Online (www.citizensonline.org.uk)

Elusen genedlaethol yw Citizens Online sy’n gweithio mewn partneriaeth â chynghorau lleol, cymdeithasau tai, canolfannau gwaith, corfforaethau a’r sector cymunedol a gwirfoddol i fynd i’r afael â materion cynhwysiant digidol mewn modd cynaliadwy y gellir ei datblygu.

Ar gyfer One Digital, byddant yn ymgorffori One Digital a’i model DC ymhellach yn ein hymagwedd at Wydnwch Digidol, a byddant yn cefnogi datblygiad ymagwedd hir dymor, y gellir ei datblygu ymhellach trwy gynllunio gweithgareddau a datblygu partneriaethau ar draws 20 o leoliadau. Bydd Cyfnod 2 yn galluogi ‘ymgyrch ddofn’ mewn dau leoliad (Brighton a Hove a Gwynedd (trwy gyfrwng y Gymraeg)) gan ddangos trawsnewidiad ar waith.

Clarion Housing Group (www.clarionhg.com)

Clarion Housing Group yw’r gymdeithas tai fwyaf yn y DU ac mae diben cymdeithasol yn ganolog i ni. Nod ein rhaglen o fuddsoddiad cymunedol yw helpu ein trigolion i ddatblygu sgiliau a fydd yn eu helpu i wella’u bywydau. Nid yw sgiliau digidol rhai pobl ifanc 18-24 oed cystal ag y mae angen iddynt fod er mwyn iddynt fynd i mewn i’r gweithlu, felly rydym wedi gweithio gyda One Digital i ganolbwyntio ar gefnogi’r gr?p hwn.

Digital Unite (www.digitalunite.com / www.digitalchampionsnetwork.com)

Digital Unite yw un o brif ddarparwyr addysg sgiliau digidol yn y DU a’r unig fudiad sy’n canolbwyntio yn benodol ar hyfforddiant a chefnogaeth ddigidol ar gyfer Pencampwyr Digidol.

Ar gyfer One Digital, bydd Digital Unite yn parhau i hwyluso system y Pencampwyr Digidol ar gyfer pob partner o’r prosiect gan ddefnyddio eu platfform ar-lein cyfredol i hyfforddi’r hyfforddwr, Rhwydwaith y Pencampwyr Digidol. Gyda’u sail o dystiolaeth a phroses cyd-ddylunio dan arweiniad y dysgwr, byddant yn defnyddio technolegau newydd ac ymagweddau newydd at ddysgu i ymestyn cefnogaeth y Rhwydwaith. Bydd Digital Unite hefyd yn cefnogi hyd at 200 o unigolion a 25 mudiad o amrywiaeth eang o sectorau i sefydlu eu mudiad eu hunain o Bencampwyr Digidol wedi’i danategu gan gynnyrch a gwasanaethau’r Rhwydwaith.

SCVO (www.scvo.org.uk)

The Scottish Council for Voluntary Organisations (SCVO) yw’r mudiad aelodaeth ar gyfer elusennau, mudiadau gwirfoddol a mentrau cymdeithasol yr Alban. Mae’r tîm ymroddedig yn gweithio ar draws y sectorau cyhoeddus a phreifat a’r trydydd sector yn yr Alban i gynyddu eu cyfranogiad digidol.

Bydd prosiect One Digital yn trawsnewid trydydd sector yr Alban i ddod yn fwy hyderus ac yn fwy abl yn ddigidol. Trwy greu ymyriad ystyrlon ar lefelau arweinyddiaeth, sefydliadol ac unigol, byddant yn rhoi hwb i’r trydydd sector i ganol y chwyldro digidol.

Yngl?n â’r Gronfa Loteri Fawr

Y Gronfa Loteri Fawr yw ariannwr mwyaf gweithgarwch cymunedol yn y DU. Mae’n galluogi pobl i arwain i wella eu bywydau a’u cymunedau, yn aml trwy brosiectau bach, lleol.

Mae’n gyfrifol am ddyfarnu 40% o’r arian a godir gan chwaraewyr y Loteri Genedlaethol ar gyfer achosion da. Yn 2016/17, fe ddyfarnodd £712.7 miliwn a chefnogi dros 13,814 o brosiectau ledled y DU ar gyfer iechyd, addysg, yr amgylchedd a dibenion elusennol.

Ers mis Mehefin 2004, mae wedi dyfarnu £8.5 biliwn i brosiectau sy’n newid bywydau miliynau o bobl.

 

 

Share this page (Links open new windows/tabs)

  • Share this page on LinkedIn (opens new window)
  • Share this page on Delicious (opens new window)
  • Share this page on Digg (opens new window)
  • Share this page on Posterous (opens new window)
  • Share this page on Reddit (opens new window)

Previous post:

Next post: