Jobs

bi-logo-blue-small-jpg

Swydd/ Job Title: Hyrwyddwr Digidol / Digital Champion

Gwytnwch Digidol / Digital Resilience  – Gwynedd

Cyflogwr / Emplyer : Citizens Online

Cyflog/ Wage : £15,103 pro-rata

Lleoliad/ Location: I weithio ar draws Gwynedd yn ôl yr angen, (fe delir costau teithio) / To work across Gwynedd as needed, (travel expenses paid)

Cyfnod / Duration : Cytundeb cyllid tan fis Tachwedd 2016 yn seiliedig ar berfformiad y person a’r project / Agreement in principle for funding until November 2016 based on performance of person and project.

Mae Citizens Online yn elusen genedlaethol sydd wedi ymrwymo i ymchwilio, taclo a hyrwyddo cynhwysiad digidol. Datblygwyd Gwytnwch Digidol fel dull newydd o helpu partneriaethau gyda darparwyr gwasanaethau lleol i gysylltu gweithgaredd sgiliau digidol a rhannu adnoddau er creu ‘amgylchedd digidol’ i gefnogi defnydd o sgiliau a gwasanaethau digidol. Mae Citizens Online (COL) wedi derbyn arian gan y Gronfa Loteri Fawr i weithredu a phrofi y model newydd Gwytnwch Digidol i wella sgiliau digidol a chynyddu nifer sy’n manteisio ar wasanaethau cyhoeddus digidol.

Citizens Online is a UK charity committed to researching, addressing and promoting the issues of digital inclusion. Digital Resilience is a new approach developed by COL to help partnerships of local public service providers join up digital skills activity and share resources with the aim of developing a sustainable ‘digital ecosystem’ to support the uptake of digital skills and services. Citizens Online (COL) has received funding from the Big Lottery Fund to implement and test its new Digital Resilience model to improve digital skills and increase take up of digital public services.

Rydym yn chwilio am  Hyrwyddwr Digidol rhan amser ar gyfer project Gwynedd. Bydd deiliaid y swydd yn gweithio ar draws y sir er deall ac olrhain cyrsiau technoleg gwybodaeth a’r pwyntiau mynediad sydd ar gael, gan brofi sgiliau digidol a chynnig hyfforddiant sylfaenol.

We are now looking for a part-time Digital Champion for the Gwynedd project. The post-holder will work across Gwynedd to understand and track ICT courses and access points that are available, to test basic digital skills and offer on the spot coaching help with basic ICT.

Byddwch eisoes wedi cael rhywfaint o brofiad o waith cymunedol ac yn hyderus wrth ddefnyddio cyfrifiaduron a’r rhyngrwyd. Ystyrir y gallu i gyfathrebu’n rhugl yn Saesneg a’r Gymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd.

You will already have some experience in community based work and be a confident user of computers and the internet. Fluency in Welsh and English are considered essential for this post.

Cefnogir Gwytnwch Digidol Gwynedd gan Gyngor Gwynedd. Bydd deiliaid y swydd yn gweithio ochr yn ochr â’r Cydlynydd Projectau Lleol (eisoes mewn swydd) yng Ngwynedd.  Digital Resilience in Gwynedd is supported by Gwynedd Council. The post-holder will work alongside a full-time Local Project Co-ordinator (already in post) in Gwynedd.

Cysylltwch â ni i gael trafodaeth anffurfiol yn y lle cyntaf /Please contact us for an informal discussion in the first instance.

llwytho i lawr y disgrifiad swydd yma/download the job description here

 

Share this page (Links open new windows/tabs)

  • Share this page on LinkedIn (opens new window)
  • Share this page on Delicious (opens new window)
  • Share this page on Digg (opens new window)
  • Share this page on Posterous (opens new window)
  • Share this page on Reddit (opens new window)