Digital Gwynedd

Digital Gwynedd

As part of the One Digital Programme, Citizens Online is working with Digital Gwynedd, and has established a local partnership of Gwynedd Council, Digital Communities Wales, Jobcentre Plus, Cartrefi Cymunedol Gwynedd, Grwp Cynefin, Citizens Advice, Mantell Gwynedd and many local organisations. The partnership will recruit, train and support “digital champions” to help people in Gwynedd to develop their digital skills. The Gwynedd team will focus on supporting people affected by benefit changes, and those people living in rural localities.

Find free places in Gwynedd to get online or improve your skills like searching, security, email, social media, form-filling, finding jobs, shopping and paying bills on the Digital Gwynedd website.

Every few months we host a meeting of our Digital Inclusion Network in Gwynedd – an opportunity to get together and talk, tackling difficult digital issues, finding out more about what’s happening across Gwynedd and working together to find better ways to ensure everyone in the county can get the benefits of being online and using digital technology. Our next Gwynedd Digital Inclusion Network meeting is on Wednesday 24th May and is open to anyone who has an interest in digital inclusion work in Gwynedd, whether a volunteer, staff member, manager or chief executive – of any types of organisation.

Read the latest about how the Digital Gwynedd team have been helping people to get online:

March 2017 Digital Gwynedd newsletter (pdf download)

Digital Gwynedd – Jan 2017 newsletter (pdf download)

 

Fel rhan o’r rhaglen One Digital, mae Citizens Online yn gweithio gyda Gwynedd Ddigidol, ac rydym wedi sefydlu partneriaeth gyda Chyngor Gwynedd, Cymunedau Digidol Gwynedd, y Ganolfan Waith, Cartrefi Cymunedol Gwynedd, Gr?p Cynefin, Cyngor ar Bopeth, Mantell Gwynedd a llawer mudiad lleol. Bydd y bartneriaeth yn recriwtio, hyfforddi a chefnogi ‘Hyrwyddwyr Digidol’ i helpu pobl yng Ngwynedd i ddatblygu eu sgiliau digidol. Bydd y tîm Gwynedd yn rhoi ffocws ar gefnogi pobl a effeithir gan newid budd dal, a phobl yn byw mewn ardaloedd gwledig.

I gael mwy o help gyda sgiliau digidol yng Ngwynedd, ewch i: gwyneddddigidol.cymru

Cynhelir y digwyddiad hwn bob ychydig fisoedd er mwyn rhoi cyfle i ni ddod at ein gilydd i daclo materion digidol cymhleth, darganfod be sy’n digwydd yng Ngwynedd ynghyd â gweithio gyda’n gilydd i ddarganfod ffyrdd i alluogi fod pawb yn y Sir yn elwa o fod ar-lein a defnyddio technoleg digidol. Ein cyfarfod Rhwydwaith Cynhwysiad Digidol Gwynedd nesaf ddydd Mercher 24ain Mai ac mae’n agored i unrhyw un sydd â diddordeb mewn gwaith cynhwysiant digidol yng Ngwynedd, boed gwirfoddolwr, aelod o staff, rheolwr neu brif weithredwr – o unrhyw fath o sefydliad.

Darllenwch y diweddaraf am Gwynedd Ddigidol yn helpu pobl fynd ar lein:

Mawrth 2017 Gwynedd Ddigidol Cylchlythyr (pdf)

Gwynedd Ddigidol – Ionawr 2017 Cylchlythyr (pdf)

 

 

More information

Share this page (Links open new windows/tabs)

  • Share this page on LinkedIn (opens new window)
  • Share this page on Delicious (opens new window)
  • Share this page on Digg (opens new window)
  • Share this page on Posterous (opens new window)
  • Share this page on Reddit (opens new window)