Digital support and a tablet enable Kevin to get a job and create digital art

A man using a laptop at a desk

Kevin, aged 54, has attended our support sessions in Blaenau Ffestiniog with his digital champion, Richard. Kevin previously had very little access to the internet, he had to travel to the local library to be able to access a computer for a one-hour slot. He would use this time to look for jobs.

Receiving a tablet

Kevin didn’t have a digital device at home to access the internet. We knew that having a device at home would help Kevin with his job search. So we arranged a tablet for Kevin to keep.  The tablet can be used as a phone, as it has a slot for a SIM card. We also provided a free SIM card that had 6 months of data, at 20G per month. This means that Kevin can access the internet at home, without having to set up broadband.

Using email

Next, we helped Kevin to set up a Google account and linked it to his tablet. This meant he could start receiving emails from the local job centre and other job search sites, and have a place to receive feedback on his main hobby, art. The tablet also allowed Kevin to access key services:

“It was easier getting onto universal credit on my tablet rather than on my phone, because it just pops up”

Creating digital art

Kevin is a traditional artist who uses paint, brushes and felt pens to create amazing art. He has been commissioned many times. Since becoming comfortable with his tablet, he has now been able to pursue a more digital style of art. One app he uses to do this is “Sketchbook” which has allowed him to explore his creativity further. This has given Kevin more confidence and enabled him to apply for a job in his local area. He was successful and now works part time to support his income, allowing him to continue to spend time on his art and improve his living situation.

“I would recommend anyone with digital problems to come and see Citizens Online”

Becoming a Digital Champion

Kevin was inspired by the help he received in his support sessions, and applied to become a Digital Champion. If you are interested in becoming a Digital Champion, you can find out more here.


Sut y gwnaeth tabled a sesiynau cymorth digidol alluogi Kevin i wella ei hyder, cael swydd a chreu celf ddigidol

Mae Kevin 54, wedi bod yn mynychu ein sesiynau cefnogi ym Mlaenau Ffestiniog am y rhan fwyaf o’r flwyddyn yma. Ychydig iawn o fynediad oedd gan Kevin i’r rhyngrwyd yn flaenorol, roedd yn gorfod teithio i’r llyfrgell leol am slot awr o’r blaen i allu mynd ar y we. A chwilio am swydd yr oedd yn ei wneud yma.

Derbyn Tabled

Pan ddaeth Kevin i’n sesiynau cymorth i ddechrau, rhoddwyd tabled llaw iddo, tabled sy’n gallu gweithredu fel ffôn yn ogystal â sim 6 mis gyda 20 Gb o ddata y mis, gan ganiatáu, iddo gael mynediad i’r we gartref, ar gyfer pethau personol, ac ar gyfer dyletswyddau chwilio am waith. A arbed rhag iddo orfod talu am rhyngrwyd i’r cartref.

Defnyddio ebost

Yna fe wnaethom sefydlu cyfrif Google iddo a’i gysylltu â’i dabled, fel y gallai ddechrau derbyn e-byst o’r ganolfan waith leol a gwefannau chwilio am swyddi eraill a chael lle i dderbyn adborth ar ei brif hobi, celf.

“Roeddwn i’n mynd  ar fy Nghredyd Cynhwysol yn haws nag ar fy ffôn, oherwydd mae’n ymddangos i fyny’n syth”

Creu Celf Ddigidol

Mae Kevin yn artist traddodiadol gwych sy’n defnyddio paent, brwshys a phinnau ffelt i greu celf ryfeddol y mae wedi cael ei gomisiynu ar ei gyfer sawl gwaith. Ers dod yn gyfforddus gyda’i dabled mae wedi gallu dilyn arddull celf mwy digidol trwy ddefnyddio apiau fel “llyfr braslunio” sydd wedi caniatáu iddo archwilio ei greadigrwydd ymhellach. Mae hyn wedi caniatáu iddo fod yn fwy hyderus yn y ffordd y mae’n ymddwyn, a dyna pam y gwnaeth Kevin gais am swydd yn ei ardal ac mae bellach yn gweithio’n rhan amser gan ganiatáu iddo barhau i dreulio amser ar ei gelf a gwella ei sefyllfa byw.

“Byddai Kevin yn argymell i unrhyw un sydd â phroblemau digidol i ddod at Citizens Online am gymorth”

Dod yn Bencampwr Digidol

Mae hefyd wedi gwneud cais fel hyrwyddwr digidol ar ôl cael ei ysbrydoli i helpu ein pencampwr digidol presennol yn yr ardal i ddysgu rhywfaint o’r hyn a ddysgodd o dan ein gofal. Os oes gennych ddiddordeb mewn bod yn bencampwr digidol gwirfoddol cliciwch yma.